Συμμορφούμενοι με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων  2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου  και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως ενσωματώθηκαν στην Εθνική Νομοθεσία με τον Νόμο 4624/2019  περί Προστασίας προσωπικών δεδομένων (Το GDPR) και επιθυμώντας να συμβάλλουμε στην διαφύλαξη και προστασία των πελατών μας- φυσικών ή νομικών  προσώπων,  έναντι της επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων καθώς και την ελεύθερη  κυκλοφορία τους, ενημερώνουμε τους πελάτες μας για τα παρακάτω

Α. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ  

 1. Τι είναι το GDPR (General Data Protection Regulation)

Είναι ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2016/679) για την διαφύλαξη και προστασία των φυσικών προσώπων (“data subjects”) έναντι της επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων καθώς και την κατοχύρωση της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσωπικών δεδομένων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).

2.     Τι είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα;

Είναι οποιαδήποτε πληροφορία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την άμεση ή έμμεση αναγνώριση ενός ατόμου.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα προσωπικών δεδομένων:

 • Όνομα
 • Διεύθυνση
 • Τηλέφωνικός αριθμός, FAX, skype, viber, …
 • Φωτογραφία, video
 • Ημερομηνία γέννησης
 • Αριθμός ταυτότητας, ΑΦΜ, κ.λπ.
 • Email..

Online αναγνωριστικά. (η διεύθυνση IP, τα δεδομένα ενός cookie, το MAC address ενός υπολογιστή ή το IMEI ενός κινητού).

3.     Τι σημαίνει επεξεργασία;

Κάθε ενέργεια ή σειρά ενεργειών σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα Περιλαμβάνει: συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση, συσχέτιση, κοινοποίηση, διάδοση, διαγραφή / καταστροφή.

Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων είναι η συμπλήρωση φόρμας επικοινωνίας από τον χρήστη του e-shop

Το GDPR επιτρέπει την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μόνο όταν το υποκείμενο των δεδομένων, δηλαδή ο πελάτης , έχει συναινέσει στην επεξεργασία των δεδομένων του

Στον βαθμό  που είναι αναγκαίο να συμβιβαστεί το δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με το δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης και πληροφόρησης, η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα επιτρέπεται όταν:

α) ο πελάτης-  υποκείμενο των δεδομένων,  έχει παράσχει τη

ρητή συγκατάθεσή του,

β) αφορά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που έχουν προδήλως δημοσιοποιηθεί

από τον  ίδιο τον πελάτη- το υποκείμενο,

γ) υπερέχει το δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης και το δικαίωμα της πληροφόρησης έναντι του δικαιώματος προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του υποκειμένου, ιδίως για θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος ή όταν αφορά

δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δημοσίων προσώπων και δ) όταν περιορίζεται στο αναγκαίο μέτρο για την εξασφάλιση της ελευθερίας της έκφρασης και του

δικαιώματος ενημέρωσης, ιδίως όταν αφορά ειδικών κατηγοριών δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα, καθώς και ποινικές διώξεις, καταδίκες και τα σχετικά με αυτές μέτρα ασφαλείας, λαμβάνοντας υπόψη το δικαίωμα του πελάτη-υποκειμένου στην ιδιωτική και οικογενειακή του ζωή.

Β. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ESHOP caroyseltoys.com.gr

 

Όταν απευθύνεστε στο κατάστημά μας, είτε μέσω ηλεκτρονικής  παραγγελίας, είτε μέσω τηλεφωνικής παραγγελίας, καλείστε όπως μας γνωστοποιήσετε προσωπικά σας δεδομένα όπως ονοματεπώνυμο, αριθμό κινητού σας τηλεφώνου, ηλεκτρονική διεύθυνσή σας, διεύθυνση κατοικίας σας ή διεύθυνση αποστολής προϊόντων κ.λ.π στοιχεία

 1. Τα δεδομένα αυτά συλλέγουμε προκειμένου να δυνηθούμε να ανταποκριθούμε στις παραγγελίες σας και να σας αποστείλουμε , με τον τρόπο που θα επιλέξετε, τα προϊόντα που αγοράζετε, ή να σας δώσουμε πληροφορίες που εσείς ζητάτε για τα προϊόντα μας, όπως ιδιότητές τους, υλικά κατασκευής κ.λ.π.
 2. Η συγκέντρωση των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται εφόσον και ΜΟΝΟ συμφωνείται και με την ρητή συγκατάθεσή σας , η οποία πρέπει να δηλωθεί ρητά από εσάς
 3. Τα προσωπικά σας δεδομένα, εφόσον συμφωνήσετε , θα αποθηκευτούν  για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, προκειμένου να δυνηθούμε να σας αποστείλουμε τυχόν προσφορές  ίδιων ή παρόμοιων προϊόντων με αυτά που επιλέξατε. Μετά την πάροδο του ανωτέρω χρονικού διαστήματος θα ερωτηθείτε εκ νέου εάν επιθυμείτε να παραμείνουν τα προσωπικά σας δεδομένα αρχειοθετημένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και για πόσο, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για τους παραπάνω λόγους .
 4. Σας ενημερώνουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα χρησιμοποιηθούν για άλλους, πλην τους ανωτέρω αναφερόμενους , σκοπούς, ούτε θα κοινοποιηθούν σε τρίτο. Επιπλέον λαμβάνουμε όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα ασφαλείας προκειμένου να μην κινδυνεύουν τα προσωπικά σας δεδομένα να διαρρεύσουν, να αλλοιωθούν, να διαγραφούν, να απολεσθούν, να διαδοθούν σε τρίτους ή να αποκτήσει οποιοσδήποτε πρόσβαση σε αυτά
 5. Οποιαδήποτε τυχόν σύνδεση της δικτυακής σελίδας μας με οποιονδήποτε άλλο δικτυακό τόπο τρίτων, δεν συνεπάγεται σε καμία περίπτωση και διάρρευση των προσωπικών σας δεδομένων
 6. Έχετε ανά πάσα στιγμή δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας για την επεξεργασία και αποθήκευση των προσωπικών σας δεδομένων, με αποστολή email
 7. Επίσης έχετε ελεύθερα την δυνατότητα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα και δυνατότητα τροποποίησής τους ή διαγραφής τους.

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

 • Οι πελάτες υποχρεούνται να μην χρησιμοποιούν τον ιστότοπο του ηλεκτρονικού καταστήματος για την διενέργεια ποινικά, αστικά ή διοικητικά κολάσιμων πράξεων
 • Να μην παραβιάζουν τα πνευματικά δικαιώματα τρίτων
 • Να παρέχουν πλήρη και αληθή προσωπικά στοιχεία κατά την διαδικασία εγγραφής τους

Να επιβεβαιώνουν ότι έχουν εξέλθει από τον προσωπικό τους λογαριασμό στο τέλος κάθε επικοινωνίας

Για οποιαδήποτε απορία ή περαιτέρω πληροφορία, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω e-mail στην ηλεκτρονική σελίδα carouseltoys.com.gr